سرود باشگاه پرسپولیس به همراه پیشکسوتان و خواجه نوری