پیش بینی دربی با پیشکسوتان (2)/ نامجو مطلق: همیشه در دربی مسائل روانی بر کارهای فنی غالب می شود