آگاهی رسانی رسانه ها در رهایی جامعه از معضل شوم اعتیاد موثر است