گزارش کامل کنفرانس خبری تونی اولیویرا : برای تحقق رویایی میلیون ها مردم به میدان می رویم / من دیوید کا