عباس‌عراقچی: دسترسی فراتر از پروتکل الحاقی مطرح نیست