حمیدرضا شکارسری: زندگی با هنرمند نیازمند ایثار عاشقانه است / مطالعه کار اصلی زندگی من است