حجی زواره راهي بازي پاياني شد / ايران در انتظار طلاي دوم