پیوست فرهنگی در طرح‌ها و برنامه‌های استان بوشهر لحاظ شود