نشست کمپ دیوید تلاش اوباما برای کاهش نگرانی اعراب است