29 منطقه آماده سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در لرستان وجود دارد