سیاست‎های برنامه ششم توسعه در بیش از 50 محور تدوین شده است