کمبود نقدینگی مشکل عمده مجتمع صنعتی و لوله گستر اسفراین است