راهکار توسعه اقتصادی لرستان در توجه به کارآفرینان و صاحبان سرمایه نهفته است