پیش بینی بینی دربی با پیشکسوتان (1) / فنونی زاده : حساسیت کم ، نوید یک بازی پرگل و شاداب را می دهد