کتابخانه تخصصی در پارک علم و فناوری استان اردبیل احداث می شود