رقابت 170 داوطلب برای ورود به سطح چهار مرکز تخصصی تبلیغ