طالبان مسئولیت حمله به مهمانسرای افغانستان را بر‌عهده گرفت