ته‌وز: مسی از سیاره دیگری آمده است/ او در کوپا آمریکا دوستم و در برلین دشمنم است!