توسعه بدون آزادی اندیشه محقق نمی شود/ خدمات ابن سینا به موسیقی