روایت روز شلوغ نمایشگاه/ اینجا با کتاب هم سلفی می‌گیرند