اعزام 20 هزار مبلغ برای ترویج فرهنگ صرفه جویی در تابستان