بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مراکز صنعتی اسفراین