مشاور وزیر کشور مصر از پایان دوران محکومیت حسنی مبارک خبر داد