حجی زواره با غلبه بر نایب قهرمان جهان به دیدار نهایی رسید