جشنواره نوجوان سالم استان اردبیل در اردبیل برگزار شد