لزوم توقف فوری حمله به یمن و رفع محاصره/ تقبیح بکارگیری ابزاری ترور برای اهداف سیاسی