برند سازی، مهمترین گام در صادرات آب معدنی چهارمحال و بختیاری است