متخصص زنان: مصرف سیگار یکی از عوامل مهم کاهش قدرت باروری است