حکم اعدام شیخ نمر ناشی از ترس در برابر خیزش کشورهای اسلامی است