آموزگار: در یک کشور برای پانصدمین سالگرد ناشر نیز مراسم می‌گیرند ولی ما این کار را نمی‌کنیم