معاون وزیر جهاد ازحمله تروریست‌های الشباب به کشتی ...