ترویج فساد و بی بند و باری زمینه ساز سلطه استکبار است