افتتاح سامانه ارتباط مردمي 1540 محيط زيست در لرستان