معاون وزیر جهاد حمله تروریست‌های الشباب به کشتی ...