احیای جایگاه حقیقی مساجد لازمه مقابله با دشمن/ متولیان فرهنگی مروج آموزه‌های دینی باشند