دعوت از شمشیرباز اردبیلی به اردوی تیم ملی شمشیربازی