محاسبه مسافت و کالری سوزانده شده به گوگل فیت اضافه شد