آثار جدید «سید مرتضی آوینی» به غرفه روایت فتح رسید