حضرت آیت الله جوادی آملی: اصل حمایت از مظلومان در ...