پرواز مهرام به فینال لغو نشد/ هاشمی شاگردانش را به دانشگاه رساند