تجهیز 9 بیمارستان استان زنجان به تخت‌های فشار منفی