دولت متوجه اشتباه خود در گره زدن مشکلات به مذاکرات شده است