عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه اقامه نماز در 27 شاخص ارزیابی می شود