سومین روز از دور سوم مذاکره برای نگارش متن توافق / فردا نشست ایران و 1+5