سرفرازی: جنگ را ادامه دادیم تا مستعمره نباشیم/ حریرچی: با مقاومت مردم ایران حمله عراق متوقف ماند