نشست علمی رسالت روحانیت در عصر معاصر از دیدگاه شهید مطهری