بحران آب در هشت شهر هرمزگان/ انشعاب مشترکان پرمصرف قطع می شود