90/ به بچه‌هايم درباره مشتي که به رافت زدم توضيح داده‌ام!