2 نرم افزار توسط مرکز دیجیتال شهرستان کهنوج آماده رونمایی شد