استاندار: جزیره آشوراده مطالبه جدی گذشته و حال گلستان است